Rdeča - zdravilo proti utrujenosti

Ko so se ob­la­sti v Lon­do­nu od­lo­či­le, da do te­daj črne mo­sto­ve pre­bar­va­jo v mod­ro, se je šte­vi­lo samomo­rov na mo­sto­vih zmanj­ša­lo sko­raj za pol­ovi­co. Ni dvo­ma, da bar­ve vpli­va­jo na razpoloženje, in če vas ne ob­kro­ža nič dru­ge­ga kot te­mač­ne bar­ve, lah­ko za­ra­di tega po­sta­ne­te utru­je­ni in de­pre­siv­ni, pra­vi­jo stro­kov­nja­ki za bar­ve.

18. 9. 2012

Do­daj­te barv­ne­mu spek­tru v svo­jem oko­lju ne­kaj to­plih barv, kot so ru­me­na, oranž­na in še pose­bej rde­ča.

Res je, to zve­ni kot brb­lja­nje kakš­ne­ga ob­li­ko­val­ca, ven­dar zna­nost to po­tr­ju­je. Rde­ča je bar­va krvi in ognja, raz­la­ga­jo stro­kov­nja­ki. V sve­tu aso­ci­a­cij smo pro­gra­mi­ra­ni, da se na bar­vo od­zo­ve­mo.

Če že­li­te hi­tro zdra­vi­lo za utru­je­nost, se ozri­te na ne­kaj rde­če­ga. Do­ber trik je ne­kaj rde­čih predme­tov v bli­ži­ni. Ven­dar ne pre­ti­ra­vaj­te. Če bo­ste ob­kro­že­ni s pre­več pred­me­ti v pre­več barvah, bo vaše oko­lje pre­več sti­mu­la­tiv­no in s tem zo­pet utru­ja­jo­če.