Bioenergijski vpliv pranoterapevtke Dragice Paulovič na vodo

Dragica Paulovič je pranoterapevtka na ZC Medin. Prišla je iz energijsko bogate Istre  zdravit in lajšat naše težave z življenjsko energijo – prano.  Dragica črpa energijo in svoje znanje iz Istre, ki ga je obogatila na usposabljanju v Švici.

10. 10. 2013

Za seboj ima več letne uspešne izkušnje zdravljenja. Učinkovito je pomagala že okoli 5.000 bolnim.  Uspešno je pozdravila boleče težave s hrbtenico ali sklepi, revmo in artritis, motnje prekrvavitve, fibromialgijo, glavobole in migrene, aksiozno-depresivne motnje, težave z želodcem, neplodnost, luskavico, sladkorno bolezen in celo bolnike v zadnjem stadiju raka.

S pretanjenim bioenergijskim občutkom in bogatimi izkušnjami pomaga vsakemu, ki želi njeno pomoč, in vsaj nekoliko je vsakemu trpečemu bolje.

Ga. Dragica lahko uspešno zdravi, vendar ob tem pričakuje, da človek vsaj nekaj naredi tudi sam na sebi. Modrost zdravilstva ugotavlja, da se vse bolezni in motnje naprej odrazijo v bioenergijskem polju in šele čez čas na fizičnem telesu. Če jih pozdravimo že na tej stopnji – kar s svojim globokim uvidom in močnim bioenergijskim poljem učinkovito obvlada ga. Dragica, bolezen lahko povsem izostane.

Princip zdravljenja prek bioenergijskega polja je temeljno vodilo zdravljenja v ZC Medin.

Bioenergijski vpliv pranoterapevtke Dragice Paulovič na vodo 

Na Ištitutu Bion so preizkusili njen bioenergijski vpliv na vodo s pomočjo BionEvapo® metode. V prikazanem vidimo njen energijski vpliv na terapevtski prostor, kjer zdravi svoje paciente ter več njenih vplivov neposredno na vodo.

TEST 1 – testiranje energijskega vpliva prostora, kjer Dragica izvaja terapije, na vodo

Ker gospa Dragica po izkušnjah pacientov in drugih senzitivnih oseb zelo prefini prostor, smo najprej preverjali, kako se ta vpliv odrazi v vodi prek BionEvapo® metode. Pri tem na vodo namerno sploh ni delovala. Test smo izvedli tako, da smo v dve seriji čaš nalili isto vodo in eno serijo pustili v laboratoriju, drugo serijo pa smo prenesli v terapevtski prostor, kjer se je Dragica pripravljala na terapijo. Po pol ure smo na objektna stekelca nakapljali kapljice kontrolne in tretirane vode ter jih posušili v kontroliranih pogojih. Nekaj tipičnih fotografij kapljic obeh serij je prikazanih na Sliki 1.

Ostanki kapljic mineralne vode z visoko vsebnostjo raztopljenih delcev. K – kontrola (netretirana voda), T – tretirana voda

Slika 1: Ostanki kapljic mineralne vode z visoko vsebnostjo raztopljenih delcev. K – kontrola (netretirana voda), T – tretirana voda

V prvi vrstici Slike 1 so zbrane fotografije kapljic kontrolne vode (K), ki tvorijo izrazit in jasno oblikovan kolobar. V spodnji vrstici so fotografije kapljic tretirane testne vode (T), ki se že na prvi pogled precej razlikujejo od kontrole. Kapljice so zapolnjene, večina posušene snovi je tudi tukaj na robnem predelu, vendar se gradientno zapolnjuje tudi sredina, meje prehoda tako niso jasne. Mikroskopski pregled kapljic je pokazal tudi drugačno teksturo sredine. Pri vodi, izpostavljeni Dragičinemu delovanju, je v sredini tanka plast snovi, ki obarva kapljico rjavkasto in daje videz koprene/mlečnega stekla, kot smo jo sicer dobivali pri isti vodi, izpostavljeni negativni ionizaciji (testiranje AquaSanitas).

Z računalniškim programom za analizo fotografij, ki je bil razvit posebej za BionEvapo® metodo, smo določili število svetlih točk na fotografijah in ugotovili, da je razlika med kontrolo in Dragičinim vplivom statistično značilna. Kapljice od nje vplivane vode so imele značilno nižje število točk od kontrolne vode, kar jasno kaže na drugačen vzorec sušenja in strjevanja raztopljenih mineralov.

Primerjava števila svetlih točk na fotografijah kapljic kontrolne in izpostavljene vode.

Slika 2: Primerjava števila svetlih točk na fotografijah kapljic kontrolne in izpostavljene vode.

TEST 2 – testiranje namernega energijskega vpliva Dragice na vodo

V drugem testu smo preverili Dragičino sposobnost neposrednega hotenega vpliva na vodo. Tudi pri tem testu smo pripravili dve seriji čaš z vodo in eno pustili v laboratoriju kot kontrolo, drugo pa prenesli v terapevtsko sobo, kjer je Dragica aktivno usmerjala svojo energijo v vodo. Njeno delovanje je trajalo približno 5 minut, nato smo pripravili kapljice kontrolne in vplivane vode in jih posušili v nadzorovanih pogojih v laboratoriju.

Slika 3: Ostanki kapljic mineralne vode z visoko vsebnostjo raztopljenih delcev. K – kontrola (netretirana voda), T – tretirana voda

Slika 3: Ostanki kapljic mineralne vode z visoko vsebnostjo raztopljenih delcev. K – kontrola (netretirana voda), T – tretirana voda

Na Sliki 3 so zbrani rezultati Dragičinega aktivnega delovanja na vodo. Tudi tukaj je opazna razlika med kontrolo in vplivano vodo, kar potrdijo tudi računalniške analize fotografij. Analiza števila točk je tudi pri tem testu statistično značilno manjša pri vplivani vodi v primerjavi s kontrolno (Slika 4). Na Sliki 5 sta računalniško obdelani tipični fotografiji kapljic, ki kažeta razporeditev posušenih delcev, kar potrjuje rezultat pridobljen z računalniško analizo fotografij. Pri kontrolni vodi so skupki posušenih delcev manjši in jih je več, med posameznimi skupki pa je tudi sivina, medtem ko pri vplivani vodi vidimo večje skupke posušenih delcev in med njimi prazen prostor (belina).

Slika 4: Primerjava števila svetlih točk na fotografijah kapljic kontrolne in tretirane vode.

Slika 4: Primerjava števila svetlih točk na fotografijah kapljic kontrolne in tretirane vode.

Slika 5: Obdelane fotografije kapljic, na katerih je vidna tekstura posušenih trdnih delcev v kapljici kontrolne vode in testne vode. Levo kontrola, desno od Dragice vplivana voda.

Slika 5: Obdelane fotografije kapljic, na katerih je vidna tekstura posušenih trdnih delcev v kapljici kontrolne vode in testne vode. Levo kontrola, desno od Dragice vplivana voda.

Zaključek

Rezultati opravljenih testov (tu prikazanih in tudi še drugih) so pokazali, da Dragica s svojo energijo jasno vpliva na vodo, tako pasivno preko terapevtskega prostora, prav tako pa tudi z aktivnim usmerjanjem pozornosti in svoje energije.