Inštitut Bion: Vpliv duhovnega učitelja Sandija Dolinarja na vodo

24. 9. 2013
Deli

Najbolj nenavadna lastnost vode je njen spomin. V zadnjih dvajsetih letih je bilo narejenih veliko raziskav, ki so bolj ali manj uspešno potrdile, da je voda dejansko nosilec spomina.

Voda je osnova življenja na planetu Zemlja. Kljub navidezni preprostosti danes niti fiziki niti kemiki ne poznajo vseh skrivnosti vode. Poleg zanimivih in nenavadnih lastnosti vode, ki jih je znanost že dodobra raziskala, je voda še naprej velika uganka.

Najbolj nenavadna lastnost vode je njen spomin. V zadnjih dvajsetih letih je bilo narejenih veliko raziskav, ki so bolj ali manj uspešno potrdile, da je voda dejansko nosilec spomina. V Sloveniji se z raziskovanjem spomina vode ukvarja raziskovalni inštitut BION (Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo).

Pod vodstvom prof. dr. Igorja Jermana so fiziki in biologi z originalnimi raziskovalnimi pristopi dokazali vpliv informacijskih zapisov v vodi na različne parametre korone pri elektrofotografiji kapljic vode, na rast različnih celičnih kultur ter na rast kalčkov, ki so bili zaliti s tako vodo.

Spomin vode je osnova za homeopatijo in nekatere druge zdravilne metode (npr. zdravljenje z esencami, kot so recimo Bachove kapljice). Spomin vode izkoristijo tako, da informacijo originalne kemične snovi prenesejo na zdravljenca preko vode. S tem se izognejo številnim neželenim stranskim učinkom, ki bi jih imela kemična snov in bi s tem lahko povzročila več škode kot koristi.

Uradna znanost in uradna medicina sta še vedno precej zadržani do spomina vode. Čeprav so mnogi raziskovalci potrdili spomin vode, pa še vedno ne vemo, kako le-ta deluje. Nekatere teorije govorijo o spominu, ki je posledica lastnosti grupiranja molekul vode v klastre in klatrate, druge teorije pa se spuščajo na nivo posameznih atomov in celo kvantov.

Dr. Igor Kononenko

Testiranje energetskega vpliva duhovnega učitelja Sandija Dolinarja z BionEvapo® metodo

S standardizirano BionEvapo® metodo raziskujemo spremembe strukturiranosti vode, do katerih pride zaradi različnih dejavnikov. Metoda temelji na spremljanju sprememb v urejenosti ostankov mineralnih snovi v vodi po sušenju vodnih kapljic v kontroliranih pogojih. Z mikroskopskim pregledom ovrednotimo ostanke kapljic in s posebnim algoritmom določimo njihovo kompleksnost in sferičnost, ki pokažeta razlike med energijsko obdelano in neobdelano vodo.

Test energetskega vpliva na 3 različne vode

Z duhovnim učiteljem Sandijem Dolinarjem smo zastavili testiranje energetskega vpliva na tri različne vode: vodovodno vodo ter mineralno vodo z visoko in mineralno vodo z nizko vsebnostjo raztopljenih snovi. Raziskave namreč kažejo velik vpliv vsebnosti raztopljenih delcev na izražanje energetskega vpliva na vodo.

Gospod Sandi je s svojimi sposobnostmi vplival na vodo tako, da je vtisnil določeno informacijo ali energijo, mi pa smo spremljali spremembo, ki se izrazi na kapljicah in jo primerjali s kontrolno, nespremenjeno vodo. Nekaj rezultatov predstavljamo v nadaljevanju.

Ostanki kapljic vodovodne vode

Slika 1: Ostanki kapljic vodovodne vode. K – kontrola (netretirana voda), B – tretirana voda

Primerjava netretirane in tretirane vodovodne vode

Graf 1: Sferični indeks kontrolne (netretirane) in tretirane vodovodne vode.

Na Sliki 1 vidimo primerjavo netretirane in tretirane vodovodne vode. Kontrolna voda tvori dokaj pravilno oblikovane kapljice z jasno izraženim robom. Pri energijsko obdelanih kapljicah pa rob ni jasno izražen, večina delcev je zbranih na enem delu kapljice, kjer lahko vidimo tudi uvihke in zgostitve beline. Sferični indeks tretirane vode je značilno nižji od sferičnega indeksa kontrolne vodovodne vode (Graf 1), kar jasno kaže na energijski vpliv gospoda Sandija na vodovodno vodo.

Ostanki kapljic mineralne vode z nizko vsebnostjo raztopljenih delcev

Slika 2: Ostanki kapljic mineralne vode z nizko vsebnostjo raztopljenih delcev. K – kontrola, A in B – tretmaja s pozitivnim in negativnim sporočilom

Sferični indeks kontrolne mineralne vode z nizko vsebnostjo raztopljenih snovi in obeh tretmajev.

Graf 2: Sferični indeks kontrolne mineralne vode z nizko vsebnostjo raztopljenih snovi in obeh tretmajev.

Na Sliki 2 so prikazani ostanki kapljic mineralne vode z nizko vsebnostjo raztopljenih snovi. Pri kontrolni vodi vidimo, da ne tvori kapljic z jasnim robom, ampak je večina delcev zbranih na enem delu kapljice. Tretmaja A in B sta spremenila obliko posušenih kapljic v pravilno, rob je jasno izražen in v tretmaju B tudi ojačan. Indeks sferičnosti je bil največji pri tretmaju B, oba tretmaja imata značilno višji indeks sferičnosti od kontrole (Graf 2), kar zopet priča o Sandijevem energijskem vplivu na vodo.

Različni rezultati pri Sandijevih tretmajih vodovodne in mineralne vode kažejo tudi na to, da različne vode različno izrazijo človekovo energijsko delovanje.

Ostanki kapljic mineralne vode z visoko vsebnostjo raztopljenih delcev.

Slika 3: Ostanki kapljic mineralne vode z visoko vsebnostjo raztopljenih delcev. K – kontrola, A – pozitivno sporočilo, B – energija je vsebovala sporočilo za čim večjo praznino v sredini, C – energija je vsebovala sporočilo o tvorbi osrednjih struktur.

Sferični indeksi kontrolne mineralne vode z visoko vsebnostjo raztopljenih snovi in ostalih tretmajev.

Graf 3: Sferični indeksi kontrolne mineralne vode z visoko vsebnostjo raztopljenih snovi in ostalih tretmajev.

Na Sliki 3 so prikazani ostanki kapljic različnih tretmajev v primerjavi s kontrolno, netretirano mineralno vodo z visoko vsebnostjo raztopljenih delcev. Pri vodah z visoko vsebnostjo raztopljenih delcev kapljice ponavadi tvorijo rob, kolobar in sredino, ki so lahko različno strukturirani. Največjo razliko opazimo v primeru B, ko se delci pomaknejo na rob in tvorijo kompakten kolobar, medtem ko središčni del ostane prazen. Tudi ostala tretmaja se razlikujeta od kontrolne netretirane vode, razlika je v vseh primerih značilna in Sandijev energijski vpliv ponovno potrjen, pri tretmajih B in C vidimo tudi, da so kapljice vode tvorile usedline v skladu z njegovim sporočilom.

Zaključimo lahko, da s svojim vplivom gospod Sandi Dolinar deluje na strukturiranost vode, kar je predstavljeno tudi na slikah 1-3 in grafih 1-3. V primeru vode z visoko vsebnostjo raztopljenih delcev vidimo tudi, da ima opazen vpliv na zaželeno strukturo.

Dr. Igor Jerman

Za povečavo fotografij kapljic kliknite v galeriji.

O Sandiju Dolinarju

Sandi nerad govori o sebi, prej nam pojasni, kaj moramo spremeniti na sebi, da dosežemo svojo popolnost. Na Sensi ga poznamo po njegovih številnih inovativnih člankih. Je avtor dveh uspešnih knjig in kart. V poslovnem svetu velja za uspešnega poslovneža, ki že leta deluje na področju avtomobilizma in industrije.

Sandi vsak torek vodi meditacije v Stražišču pri Kranju. Vsako obišče okoli 400 ljudi v več skupinah, saj je dvorana premajhna za vse naenkrat. Meditacije so brezplačne, saj se trudi vsakemu, ki je pripravljen delati na sebi, omogočiti optimalno duhovno pomoč in podporo. Na meditacijah pravi, da duhovni svet ne deluje tako, da nam da čudežno palico, da spreminjamo svet, ampak nam da moč in pogum, da spremenimo sebe.

Svoje duhovne sposobnosti je Sandi dokazal tudi v okviru različnih testov, ki jih je opravil na Inštitutu Bion in ki jih predstavljamo tudi v našem mediju.

Inštitut Bion: O novi znanosti vode